บ้านพิศาลร่วมมอบทุนบริจาคแก่โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 บ้านพิศาลร่วมมอบทุนบริจาคแก่โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม จำนวน 100,000 บาท โดย คุณกิตติมา  พิศาลคุณากิจ เป็นผู้มอบทุนบริจาค และรับมอบโดย นายวุฒิชัย  วรชิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลง กรณ์พิทยาคม โดยมีสมาคมอาคารชุดไทย, คณะกรรมการมหกรรมบ้านและคอนโด และบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมบริจาคกับทางโรงเรียนในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสนับสนุนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีความพร้อม และยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการปลูกมะนาวไร้ดิน สนับสนุนโดย สโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน และเพิ่มช่องทางเสริมรายได้ให้กับทางโรงเรียนได้ในอนาคต

บ้านพิศาลมอบร่มสนามให้กับ รร.สวนกุหลาบ ธนบุรี และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

บ้านพิศาลมอบร่มสนามให้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบ ธนบุรี โดย นายพิศณุ  ศรีพล  พร้อมคณะอาจารย์ เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ 3 และมอบร่มสนามให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ อาคารพิศาลพร

บ้านพิศาลมอบร่มให้กับตัวแทนผู้ค้า

เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2557 บ้านพิศาล โดย คุณลัดดา  ศรีภาวินทร์ และทีมงาน ได้มอบร่มบ้านพิศาลให้กับตัวแทนผู้ค้า  จำนวน  45  ชุด  สำหรับพ่อค้าแม่ค้า  ณ  จุดผ่อนผันหน้าตลาดกลางเคหะธนบุรี 1 ถนนพระราม 2 โดย นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน และทีมงานเทศกิจเขตบางขุนเทียนเป็นผู้รับมอบ จุดประสงค์ในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้สภาพแวดล้อมในเขตบางขุนเทียนเป็นระเบียบและสวยงามตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

โครงการบ้านพิศาลร่วมบริจาคในโครงการแว่นตาโรตารี

สโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน ได้จัดโครงการแว่นตาโรตารีเพื่อบริจาคให้กับผู้ที่มีปัญาหาทางสายตา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดเลา และโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

โครงการบ้านพิศาลได้ร่วมบริจาคสนับสนุน ในวันงานทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้มาร่วมตรวจความดันโลหิต ให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพและแจกยา

รรยากาศภายในงานมีผู้ที่มีปัญหาทางสายตาทยอยเข้ามารับแว่นตาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

โครงการบ้านพิศาล และสโมสรโรตารีกรุงเทพ บางขุนเทียน  ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2557 สำหรับกิจกรรมที่จัดในปีนี้ ได้แก่ การประกวดวาดภาพ ระบายสี และมอบทุนการศึกษา รวมทั้งของขวัญวันเด็กให้แก่น้อง ๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ   800  คน สถานที่จัดกิจกรรมจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ …