กิจกรรมบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านพิศาล บางขุนเทียน

โครงการบ้านพิศาล บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านพิศาล บางขุนเทียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนภายในโครงการฯ โดยได้รับเชิญ ผอ.สุชาติ ดอกไม้เพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกบ้านพิศาล บางขุนเทียนได้รับทราบ เข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางโครงการฯ ขอขอบคุณสมาชิกบ้านพิศาล บางขุนเทียนทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทบทวน แก้ไข และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>