บ้านพิศาลจัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โครงการ 17

บ้านพิศาลจัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “หมู่บ้านพิศาล ท่าข้าม โครงการ 17″ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. 57 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสำนักงานนิติ มีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของแปลงที่ดินทั้งหมด และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร ทีมงานบ้านพิศาลขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>