บ้านพิศาลจัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านพิศาล บางขุนเทียน โครงการ 16

บ้านพิศาล จัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านพิศาล บางขุนเทียน โครงการ 16 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ บริเวณสวนแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง มีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของแปลงที่ดินทั้งหมด ผลการจัดประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร

ทีมงานบ้านพิศาลขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>