บ้านพิศาลเทพารักษ์ จัดประชุมจัดตั้งนิติบุคคลฯ

บริษัท พิศาลเฮ้าส์ซิ่ง จำกัด จัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคล บ้านพิศาลเทพารักษ์ เฟส 1 และเฟส 2 (89/1-89/274) ในวันที่ 7 พ.ย.2553 เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.30 น. (บริเวณถนนเมนในหมู่บ้าน ) มีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของแปลงที่ดินทั้งหมด และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 13 ท่าน โดยมีผู้ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
1.นายประจวบ พวงแก้ว บ้านเลขที่ 89/14
2.นายอนุสรณ์ บุ้งทอง บ้านเลขที่ 89/22
3.นายเมฆ วิลัยศิลป์ บ้านเลขที่ 89/52
4.นายวริทธิ์ธร อาจเทศ บ้านเลขที่ 89/78
5.น.ส.เสาวณ๊ย์ เซี่ยงเจว บ้านเลขที่ 89/91
6.นายนพพล สมบูรณ์ บ้านเลขที่ 89/112
7.น.ส.กนกวรรณ ศิริคำ บ้านเลขที่ 89/131
8.นายไชยเชษฐ์ เกตุกุล บ้านเลขที่ 89/162
9.นายเอกนรินทร์ สุขแก้ว บ้านเลขที่ 89/166
10.นายพิเชฐ สุพพัด บ้านเลขที่ 89/185
11.นายอดิสรณ์ นุ่มไธสงบ บ้านเลขที่ 89/205
12.นายปรเมศวร์ คุ้มศิริ บ้านเลขที่ 89/238
13.นายนิรันด์ วิลินไพร บ้านเลขที่ 89/268
โดย บริษัท เอช บี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ( (HBIRM) เป็นผู้ดำเนินการ
บ้านพิศาลขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาเพื่อหมู่บ้านของเรานะคะ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>